Общи правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт: www.hyperion.bg

 Добре дошли в нашия уебсайт www.hyperion.bg.

 Моля, запознайте се с условията по-долу, защото с достъпа, разглеждането, регистрацията и използването по какъвто и да е начин на уебсайта и неговите услуги ще се счита, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите общи условия.

 Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до уебсайта и услугите. 

Съдържание:

 1.  Дефиниции.....................................................................................................................................1
 2.  Валидност и действие..................................................................................................................1  
 3.  Характеристика на услугите .......................................................................................................2
 4.  Регистрация ...................................................................................................................................2
 5.  Права и задължения на страните ...........................................................................................2-4
 6.  Поръчка. Договор за дистанционна продажба. .......................................................................4
 7.  Цени. Плащане ..............................................................................................................................4
 8.  Доставка .........................................................................................................................................5
 9.  Право на отказ и връщане на закупена стока .......................................................................5-6
 10.  Рекламации ...................................................................................................................................6
 11.  Отговорност ..................................................................................................................................7
 12.  Защита на лични данни ..............................................................................................................7
 13.  Интелектуална собственост ......................................................................................................7
 14.  Надзор. Алтернативно решаване на спорове .........................................................................8
 15.  Приложимо право ........................................................................................................................8

I.Дефиниции  

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта и услугите в www.hyperion.bg;

Търговец”- търговско дружество “ТИ ЕС ГИ 2010” ЕООД, което управлява и поддържа е-магазина;

Потребител/и – физическо или юридическо лице, което използва услугите на е-магазина;

Е-магазин” – платформа за онлайн продажба на стоки и услуги, с уеб адрес URL:www.hyperion.bg;

Стока/и” – всички стоки, които са предмет на предлагане в е-магазина на търговеца;

Профил” - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран или нерегистриран потребител на услугите в е-магазина.

II.  Валидност и действие

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Потребителите и Търговеца във връзка с продажбата и доставката на стокичрез е-магазина.

2. Търговецът е „ ТИ ЕС ГИ 2010” ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК: 201144548, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. “Чардафон” 7, ет. 5, ап. 10, тел: +359 890 136 246

3. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има задължителна сила между Потребителите и Търговеца. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Търговеца в е-магазина, които са неразделна част от ОУ. 

4. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които е-магазина препраща. 

5. Търговецът си запазва правото да променя ОУ на е-магазина по всяко време след предварително известяване на регистрираните потребители по имейл или на видимо място в е-магазина. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на услугите на е-магазина. Всяко използване на е-магазина по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва услугите на е-магазина по какъвто и да е начин.

6. Търговецът полага всички разумни усилия, за да поддържа уебсайта за постоянно и безпроблемно използване от потребителите. Възможно е в уебсайта да има технически или други грешки (несъществена разлика в цветове, нотификации, грешка в изписване на описание на стоката и други подобни), които се дължат на неволна грешка или пропуск.

III. Характеристика на услугите

7. Услугите, предоставяни на потребителите в е-магазина имат следния предмет: продажба и доставка на стоки в интернет чрез е-магазина с уеб адрес (URL) http://hyperion.bg.

Стоките, предлагани за продажба в е-магазина hyperion.bg са: компютърна и битова техника и други, разделени на категории с цел по-лесното им откриване в уебсайта. В описанието на всяка стока е дадена информация за цената, характеристиките на стоката, марката и други. Търговецът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани стоки или да преустановява продажбата на определени стоки.

8. Търговецът предоставя, а потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в е-магазина. Услугите и ресурсите на е-магазина се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност за правилността на избора им, както и за съответствието с техните очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през е-магазина стока.

IV. Регистрация

9. За успешна регистрация, Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С клик върху бутона „Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите ОУ и ги приема безусловно, както и че има дееспособност за сключване на договори от разстояние.

V. Права и задължения на страните

10. Потребителят се задължава:

10.1. Да използва предлаганите в е-магазина услуги и ресурси законоосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Търговеца за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

10.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на е-магазина чрез технологиите и средствата, предоставени от Търговеца, реализирани чрез обичайната им функционалност в е-магазина. 

10.3. Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части от е-магазина и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

10.4. Да се информира за промени в е-магазина, съгласно публикуваната в е-магазина информация за тези промени. 

11. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в е-магазина, включително, но не само Flash,PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на е-магазина от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до е-магазина, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на е-магазина, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на е-магазина.

12. Да не използва търговската марка на Търговеца и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Търговеца.

13. Да не предлага, предоставя, публикува информация или линкове, насочващи към уебсайтове, които предлагат стоки или услуги, идентични или сходни с предлаганите в е-магазина. 

14. Да не публикува коментари с нецензурно, обиждащо, осмиващо, нарушаващо законови изисквания и добри нрави съдържание, както и съдържание относно трети лица, чрез което последните могат да бъдат идентифицирани. 

15. Потребителят има право:

15.1. Да използва законосъобразно е-магазина и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

15.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него. 

15.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на е-магазина и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил. 

15.4. Да върне закупена стока/и при условията на Раздел VIII.

16. Търговецът има право:

16.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в е-магазина във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него услуги, както и да разширява обхвата на стоките, които предлага, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.

16.2. Да блокира достъпа на потребител до е-магазина при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителяили от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на е-магазина, или са засегнати законни интереси на потребители, на Търговеца или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес. 

16.3. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Търговецът има право временно да ограничи или преустанови достъпът до е-магазина.

16.4. Търговецът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни от страна на Потребител.

16.5. По всяко време, по свое усмотрение да намалява цените на стоките в е-магазина, като посочи старата и новата цена на стоката. 

17. Търговецът се задължава:

17.1. Да достави на Потребителя закупените стоки, съгласно поръчката, направена в е-магазина. Търговецът не носи отговорност за верността, точността, пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.

17.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията на чл.33 в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителяте уведомил Търговеца за своя отказ от сключения договор.

VI. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.

18. Потребителят може да поръчва стоки от каталога в е-магазина с кликване върху бутона „Купи сега”, следвайки указанията в е-магазина за завършване на поръчка.

19. Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки за покупка. Потребителят има възможност да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.

20. С потвърждаването на избраните в кошницата стоки и начина на плащане, чрез бутона „Поръчка” и след получаването на потвърждение от Търговеца, поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

VII. Цени. Плащане

21. Цените на стоките, предлагани в е-магазина са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси. Търговецът си запазва правото да намалява цените на стоките, като посочи старата и новата цена на стоката. 

22. Цените на стоките са валидни до датата, посочена в е-магазина или до изчерпване на количествата. 

23. Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.

24. Методите за заплащане на избраната от Потребителя стока са следните: 1. с наложен платеж 2. с виртуален ПОС терминал и 3. банков превод. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя в е-магазина на Търговеца.

24.1. При наложен платеж стойността на поръчката (закупената стока и сумата на доставката) се заплаща на куриера при доставката. Потребителят поема задължение при получаване на стоката да я прегледа за съответствие.

24.2. При избиране на възможност за заплащане на стоките с виртуален ПОС терминал, Потребителят трябва да предостави следните данни: номер на карта; валидност на карта; CVV код; притежател на карта. Предоставените от Потребителя данни се обработват в съответствие с Политиката за защита на лични данни, достъпна тук 

24.3. При плащане чрез банков превод ще Ви изпратим проформа фактура. След като е направено плащането ще Ви изпратим поръчката до посоченият от Вас адрес. 

Данни за банков превод:

Получател: ТИЕСГИ 2010 ЕООД

Банков код/ SWIFT/ BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG37 UNCR 7000 1523 2505 44

„УниКредит Булбанк“ АД

25. Счетоводни документи относно извършените от Потребителя поръчки се издават от Търговеца. 

26. Търговецът предоставя възможност за закупуване на определени стоки на изплащане. В случай, че за определената стока съществува тази опция, това е записано в описанието на стоката.

VIII. Доставка

27. Цената за доставка на стоки на обща стойност до 50 лв., се заплаща от Потребителя и се определя в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на стоките в поръчката.

28. Цената на разходите за доставка се включва в стойността на поръчката и е посочена под информацията за избраната за покупка стока.

29. При закупуване на стоки от е-магазина, на стойност над 50 лв., доставката е безплатна за Потребителя, независимо от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на стоките в поръчката.

30. Срокът за доставката на територията на Република България е от 24 часа до 4 работни дни. Срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. При забава в посочените срокове за доставка, Потребителят ще бъде предварително уведомен от страна на Търговеца.

31.Търговецът си запазва правото да удължава изброените по-горе срокове с 14 дни, след предварителното съгласие от страна на Потребителя, направил поръчка.

32. При получаване на стоката, Потребителят има възможност и право да я прегледа за съответствие с поръчката. В случай, че Потребителят има възражения относно доставените стоки, същият трябва да ги посочи и да бъдат записани от куриера, доставил поръчката. 

IX. Право на отказ и връщане на закупена стока

33. Потребителят има право на отказ, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на стоката. Не подлежат на връщане стоки, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Преди да упражни правото на отказ, Потребителят трябва да уведоми предварително Търговеца в посочения срок. Правото на отказ се упражнява чрез попълване на предвидения в е-магазина формуляр. След получаването на попълнения формуляр, Търговецът потвърждава получаването му. При упражняване на правото на отказ, Потребителят трябва да заплати транспортните разходи за връщане на стоката. 

34. След като е упражнил правото си по предходната точкаПотребителят е длъжен да върне неизползвана стоката в 14-дневен срoк от датата, на която Търговецът е уведомен за отказа, съгласно т.33.

35. Върнатите стоки трябва да отговорят на следните условия:

35.1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).

35.2. Да не са употребявани или използвани не по предназначението им.

35.3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и стоките документи, включително, но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.

 Според вида на закупените стоки трябва да се вземат предвид следните условия при връщане:

 •  принтери и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях следва да бъдат върнати от Потребителя в пълен комплект и ненарушена опаковка на консумативите /тонер и други/. В случай, че целостта на опаковката на съответния консуматив е нарушена, Потребителят може да упражни правото си на отказ от закупен принтер и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях, като следва да заплати за своя сметка стойността на консуматива с нарушена опаковка.
 •  лаптопи, ноутбук, настолни компютри, монитори – следва да бъдат върнати без да са въвеждани/активирани пароли, профили и други, възпрепятстващи възстановяването на настройките в първоначалния им вид. Стоката не подлежи на връщане, ако е активиран OEM лиценз или ако оригиналните операционни системи и/или други програми, с които е доставена, са деинсталирани.
 •  мобилни телефони, таблети и аксесоари – следва да бъдат върнати без въведени/активирани пароли, профили и други, възпрепятстващи възстановяването на настройките в първоначалния им вид. Стоката не подлежи на връщане, ако е активиран OEM лиценз или ако оригиналните операционни системи и/или други програми, с които е била доставена стоката са деинсталирани или ако защитното фолио (за таблети и телефони) е използвано и/или премахнато.
 •  уреди за лична грижа (епилатори, електрически четки за зъби и др.), дребна бяла техника и малки електроуреди за кухня, кафемашини, ютии и други не подлежат на връщане, в случай, че са използвани.
 •  лицензи за закупен софтуер не могат да бъдат върнати.

36. Потребителят се съгласява, Търговецът да му възстанови стойността на отказаните стоки в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнататите от Потребителя стоки, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

X. Рекламации. 

37. Стоките трябва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на стоката в e-магазина. Рекламации на закупени през е-магазина стоки ще се считат за основателни в следните случаи:

35.1. При стоки с дефекти или с нарушен търговски вид, Потребителят има право на замяна на стоката. Търговецът се ангажира да подмени дефектната стока с нова, за своя сметка. В случай, че не е възможна замяна, Търговецът информира за това Потребителя в разумен срок и му възстановява по банков път заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането. 

35.2. Доставената стока е различна от поръчаната. В тези случаи се прилага процедурата по предходната точка. 

35.3. При възникнал проблем със стока, която е в гаранционен срок и има нужда от ремонт, тя трябва да се изпрати до офис на МиБМ ЕКСПРЕС - ГАБРОВО, получател: фирма ТИЕСГИ 2010. Да включва всички съпътстващи доставката и стоките документи, включително, но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.

36. Не се уважават рекламации на стоки, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или са били ползвани или транспортирани от Потребителя по нецелесъобразен начин, или които са увредени, в следствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителяза използване на стоките.

37. В зависимост от вида и характеристиките на стоката, всяка от тях има търговска гаранция от производителя за период най-малко 1 месец и най-дълъг- 24 месеца. В описанието на всяка стока е посочен срокът на търговската й гаранция. При получаване на стока с фабрични дефекти или със скрити недостатъци, които не могат да се забележат с обикновен преглед при получаването на стоката, Потребителят има право на замяна с друга стока от същия вид или с друга подобна. Търговецът се ангажира да подмени дефектната стока с друг, за своя сметка. В случай, че не успее да замени дефектна стока или да приведе стоката в съответствие с договора за продажба, Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за това в разумен срок и да възстанови по банков път заплатената сума. Възстановяване на разноски по връщането на стоки е приложимо при основателни и одобрени рекламации. 

XI. Отговорност 

38. Търговецътне носи отговорност за:

38.1.Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през е-магазина; 

38.2.Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки и косвени вреди, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

39. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в е-магазина. 

40. Търговецът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с разплащанията и доставките на поръчани чрез е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки. 

41. Търговецът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Търговеца и могат да бъдат удължени при необходимост. 

42. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на стоките или съдържанието или надеждността на е-магазина, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от е-магазина. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или е-магазина, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

XI. Защита на личните данни

43. С достъпа до е-магазина, Потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Търговеца с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на е-магазина, съгласно ОУ и публикуваната в е-магазина Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ (Приложение №1) и е достъпна тук.

44. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право. 

XIIИнтелектуална собственост

45. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Търговеца и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите на е-магазина и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Търговеца. Използването на услугите и на е-магазина не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях. 

ХIII. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

46. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

 При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, виеможете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

XIV. Приложимо право

47. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на е-магазина и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.  В сила от 08.10.2018 г.© 2018-2019 Hyperion.bg Всички права запазени