Политика за личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни в уебсайта 


www.hyperion.bg

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политика”), които се събират от потребителите на уебсайтас адрес (URL) www.hyperion.bg („Уебсайт”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Уебсайта се извършва от "ТИЕСГИ 2010" ЕООД в качеството на администратор на лични данни (”Администратор”,“Ние”). 

В сила от: 25.05.2018 г.

Моля, запознайте се с настоящата политика заповерителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Уебсайта. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти. 

Съдържание

1. Кои сме ние?...................................................................................................................................1
2. Дефиниции......................................................................................................................................
2
3. Валидност и действие...................................................................................................................2
4. Какви данни събираме за Вас?....................................................................................................3
5. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?.....................................,...................7
6. Кой има достъп до Вашите лични данни?..................................................................................
8
7. Вашите права ..................................................................................................................................
9
8. 
Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?.................................................9
9. 
Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. Рискове..................10
10. Данни за контакт...........................................................................................................................10

1. Кои сме ние?

Съгласно дефинициите, дадени в Раздел I, т. 2 Общите условия за използване на Уебсайта („Общи условия”), достъпни тук, Администраторът е “ТИЕСГИ 2010" ЕООД - дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 201144548, със седалище и адрес на управление в гр. Габрово 5300,ул. „Чардафон” №7, вх. А, ет. 5, ап. 10, наричано навсякъде в Общите условия „Търговец”.

2. Дефиниции

Администратор“ в настоящия документ означава юридическото лице (Търговец), което определя целите и средствата за обработването на лични данни.

Лични данни” означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес, телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.

Обработване на лични данни” включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на Вашите лични данни.

Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Субект на данни” означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 

Псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

3. Валидност и действие

Настоящата Политика определя как се обработват Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта или в процеса на използване на нашите услуги и ресурси.

Настоящата Политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на Уебсайта („Общи условия”). Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са валидни и приложими и в настоящата Политика.

Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани с настоящата Политика. Преди да осъществите достъп до услугите на Уебсайта, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Вашето съгласие е необходимо и задължително условиe за използване на услугите, предлагание в Уебсайта www.hyperion.bg, което може да бъде изразено с клик върху опцията „Съгласен съм” при:

 • регистрация в Уебсайта;
 • изпращане на поръчка без регистрация;
 • изпращане на съобщение чрез формата за контакт;
 • попълване на формуляра за рекламация.

Ако не сте съгласни с настоящата Политика Вие не следва да използвате услугите на Уебсайта. Подробности за правата на потребителя и възможностите за оттегляне на съгласието му или за ограничаване на обработването на личните му данни са дадени в Раздел 7 от настоящата Политика. 

Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на следния адрес: https://hyperion.bg/gdpr

Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения по настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта. В случай че сте предоставили свой email адрес в процеса на използване на услугите на Уебсайта, ще бъдете извествявани за подобни промени на посочения от Вас email адрес.

При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият Профил ще бъде заличен.

Публикуваната тук Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на предлаганите услуги или на техните починали близки се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR)и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

4. Какви данни събираме за Вас?

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на Уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при регистация, при изпращане на поръчка и др.

Лични данни, предоставяни от Вас:

Когато се регистрирате, за да използвате Уебсайта, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на Уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност. 

Използването на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 18-годишна възраст. Със създаването на потребителски профил, Вие потвърждавате, че сте навършили 18-годишна възраст.

Успешното използване на услугите на Уебсайта изисква попълването на определени полета, маркирани като задължителни. 

При създаването на Профил следва да предоставите своите:

 • име и фамилия;
 • email адрес;
 • телефон;
 • адресна информация – държава, област, град, пощенски код, адрес за доставка;
 • в случай на поръчка от юридическо лице – фирма, ЕИК, МОЛ.

При изпращане на поръчка без регистрация следва да предоставите своите:

 • име и фамилия;
 • email адрес – ще бъде използван само с цел да Ви информираме за състоянието на Вашата поръчка;
 • телефон;
 • адресна информация – държава, област, град, пощенски код, адрес за доставка;
 • в случай на поръчка от юридическо лице – фирма, ЕИК, МОЛ;
 • метод на плащане и метод на доставка.

При изпращане на съобщение чрез формата за контакт, налична тук, следва да предоставите своите:

 • име и фамилия;
 • email адрес;
 • тема на съобщението.

При попълване на формуляра за рекламация, наличен тук, следва да предоставите своите: 

 • име и фамилия;
 • email адрес;
 • телефон;
 • адресна информация – държава, област, град, пощенски код, адрес за доставка;
 • причина за рекламацията;
 • стока, която се връща.

При заплащане на направена поръчка чрез виртуален ПОС терминал, следва да предоставите своите:

 • номер на карта;
 • валидност на карта;
 • CVV код;
 • притежател на карта.

Като част от предвидените мерки за защита на личните данни, ние използваме метода на псевдонимизация на част от данните. Част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на услугите на Уебсайта, не биха могли сами по себе си да идентифицират Вас или Вашите близки директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от потребителите, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Всички незадължителни данни, които ни предоставяте в процеса на използване на нашите услуги или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването. Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване. 

Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или недобросъвестна употреба на лични данни и информация.

Ние не събираме лични данни, които:

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравословното състояние, сексуалния живот или до човешкия геном;
 • се предоставят от потребители, ненавършили 18-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват Уебсайта, услугите и съдържанието.

Данни, които събираме автоматично:

Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:

Информация за Вашето Устройство:

 • Ние събираме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес).

Информация за местоположение: 

 •  Когато използвате услугите на Уебсайта е възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение (гео-локация). Използваме най-различни средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.

Информация, която събираме при използване на услугите на Уебсайта:

 •  Информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, както и такива, към които препраща Уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на Уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта.

Бисквитки:

 •  Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, предпочитания) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта или преминавате от една страница към друга.

  С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на Потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение.

  Ние използваме следните видове бисквитки:

   

- Сесийни (Session cookies) – позволяват на Уебсайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в Уебсайта. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.

- Постоянни (Persistent cookies) - съхраняват се на устройството на Потребителя между сесиите на браузъра за период до 6 месеца, които позволяват предпочитанията или действията на Потребителя в целия Уебсайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за запаметяване предпочитанията на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.

- На първа страна (First Party cookies) - бисквитки на първа страна са тези бисквитки, които се съхраняват от Администратора на посещавания Уебсайт.

 •  Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия Уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.
 • Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването на бисквитките, като избере един от следните бутони при осъщестяване на първоначален достъп до Уебсайта: Приемам бисквитките/Отказвам бисквитките.
 • Потребителите винаги имат и опцията да предотвратят използването на бисквитки чрез промяна на опциите на своя браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

Cookie settings in Google Chrome

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Safari

 •  Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на Уебсайта.

5. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да Ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ при необходимост.

Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели: 

 За нормалното функциониране на всички услуги в Уебсайта, включително, но не само: за създаването на регистрация в Уебсайта, за изпращане на поръчки чрез Уебсайта, за осъществяване на комуникация с Администратора, за изпращане на рекламация, за заплащане на направените поръчки посредством достъпните методи за плащане; 

 • За да осигурим сигурно и надеждно използване на услугите и съдържанието чрез верификация на правата Ви за достъп до заявените от Вас услуги и ресурси;
 • Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на изпратени от Вас предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия Уебсайт;
 • Да Ви изпращаме новини, електронни бюлетини, оферти, интересна и полезна информация и други съобщения. Ако не желаете да получавате подобни съобщения от нас или от други партньорски фирми, следва да ни уведомите за това при регистрация, или алтернативно по всяко време чрез формата за отписване, достъпна тук.
 • Да Ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до промоции, конкурси, кампании, томболи, игри и други ресурси на нашия Уебсайт, както и инструкции, указания и друго полезно съдържание чрез получените данни за Вашите предпочитания;
 • Да Ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия Уебсайт;
 • За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги и ресурси в Уебсайта.
 • При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

6. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 •  ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
 •  въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 •  това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 •  има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 •  това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка и предоставяне на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност. 

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение. 

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни. 

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител

7. Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на следния email адрес: office@hyperion.bg

Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, на следния email адрес: office@hyperion.bg

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, на следния email адрес: office@hyperion.bg

В случай че част от информацията, която съхраняваме относно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, на следния email адрес: office@hyperion.bg

Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни на следния email адрес: office@hyperion.bg

Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@hyperion.bg. Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

В допълнение, Вие имате право да подадете жалба до компетентния орган в България -Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или онлайн тук.

8. Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на Уебсайта, и за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта. След изтичане на необходимия за постигане на гореописаните цели период, Вашите лични данни подлежат на анонимизиране и/или заличаване. 

В случай че желаете да заличите своя Профил в Уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне.

По изключение е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес,за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

9.Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. Рискове

Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните. 

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри и подлежи на анонимизиране и/или заличаване след изтичане на периода, нужен за постигане на горепосочените цели. Ние прилагаме подходящите технологични и организацинни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни. 

В случай че сме Ви предоставили код/парола за достъп до Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на тези код/парола. В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите тези код/парола на други лица. 

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

10. Данни за контакт

За допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на: 

 • адрес: Чардафон 7, ет. 5, ап. 10, Габрово 5300, България;
 • телефонен номер: 089 136 246;
 • email: office@hyperion.bg;
 • Форма за контакт: тук.

Настоящата Политика е в сила от 25.05.2018 г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Политика за поверителност и защита на личните данни в уебсайта 


www.hyperion.bg

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политика”), които се събират от потребителите на уебсайтас адрес (URL) www.hyperion.bg („Уебсайт”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Уебсайта се извършва от "ТИЕСГИ 2010" ЕООД в качеството на администратор на лични данни (”Администратор”,“Ние”). 

В сила от: 25.05.2018 г.

Моля, запознайте се с настоящата политика заповерителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Уебсайта. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти. 

Съдържание

1. Кои сме ние?...................................................................................................................................1
2. Дефиниции......................................................................................................................................
2
3. Валидност и действие...................................................................................................................2
4. Какви данни събираме за Вас?....................................................................................................3
5. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?.....................................,...................7
6. Кой има достъп до Вашите лични данни?..................................................................................
8
7. Вашите права ..................................................................................................................................
9
8. 
Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?.................................................9
9. 
Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. Рискове..................10
10. Данни за контакт...........................................................................................................................10

1. Кои сме ние?

Съгласно дефинициите, дадени в Раздел I, т. 2 Общите условия за използване на Уебсайта („Общи условия”), достъпни тук, Администраторът е “ТИЕСГИ 2010" ЕООД - дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 201144548, със седалище и адрес на управление в гр. Габрово 5300,ул. „Чардафон” №7, вх. А, ет. 5, ап. 10, наричано навсякъде в Общите условия „Търговец”.

2. Дефиниции

Администратор“ в настоящия документ означава юридическото лице (Търговец), което определя целите и средствата за обработването на лични данни.

Лични данни” означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес, телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.

Обработване на лични данни” включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на Вашите лични данни.

Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Субект на данни” означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 

Псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

3. Валидност и действие

Настоящата Политика определя как се обработват Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта или в процеса на използване на нашите услуги и ресурси.

Настоящата Политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на Уебсайта („Общи условия”). Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са валидни и приложими и в настоящата Политика.

Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани с настоящата Политика. Преди да осъществите достъп до услугите на Уебсайта, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Вашето съгласие е необходимо и задължително условиe за използване на услугите, предлагание в Уебсайта www.hyperion.bg, което може да бъде изразено с клик върху опцията „Съгласен съм” при:

 • регистрация в Уебсайта;
 • изпращане на поръчка без регистрация;
 • изпращане на съобщение чрез формата за контакт;
 • попълване на формуляра за рекламация.

Ако не сте съгласни с настоящата Политика Вие не следва да използвате услугите на Уебсайта. Подробности за правата на потребителя и възможностите за оттегляне на съгласието му или за ограничаване на обработването на личните му данни са дадени в Раздел 7 от настоящата Политика. 

Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на следния адрес: https://hyperion.bg/gdpr

Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения по настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта. В случай че сте предоставили свой email адрес в процеса на използване на услугите на Уебсайта, ще бъдете извествявани за подобни промени на посочения от Вас email адрес.

При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият Профил ще бъде заличен.

Публикуваната тук Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на предлаганите услуги или на техните починали близки се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR)и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

4. Какви данни събираме за Вас?

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на Уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при регистация, при изпращане на поръчка и др.

Лични данни, предоставяни от Вас:

Когато се регистрирате, за да използвате Уебсайта, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на Уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност. 

Използването на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 18-годишна възраст. Със създаването на потребителски профил, Вие потвърждавате, че сте навършили 18-годишна възраст.

Успешното използване на услугите на Уебсайта изисква попълването на определени полета, маркирани като задължителни. 

При създаването на Профил следва да предоставите своите:

 • име и фамилия;
 • email адрес;
 • телефон;
 • адресна информация – държава, област, град, пощенски код, адрес за доставка;
 • в случай на поръчка от юридическо лице – фирма, ЕИК, МОЛ.

При изпращане на поръчка без регистрация следва да предоставите своите:

 • име и фамилия;
 • email адрес – ще бъде използван само с цел да Ви информираме за състоянието на Вашата поръчка;
 • телефон;
 • адресна информация – държава, област, град, пощенски код, адрес за доставка;
 • в случай на поръчка от юридическо лице – фирма, ЕИК, МОЛ;
 • метод на плащане и метод на доставка.

При изпращане на съобщение чрез формата за контакт, налична тук, следва да предоставите своите:

 • име и фамилия;
 • email адрес;
 • тема на съобщението.

При попълване на формуляра за рекламация, наличен тук, следва да предоставите своите: 

 • име и фамилия;
 • email адрес;
 • телефон;
 • адресна информация – държава, област, град, пощенски код, адрес за доставка;
 • причина за рекламацията;
 • стока, която се връща.

При заплащане на направена поръчка чрез виртуален ПОС терминал, следва да предоставите своите:

 • номер на карта;
 • валидност на карта;
 • CVV код;
 • притежател на карта.

Като част от предвидените мерки за защита на личните данни, ние използваме метода на псевдонимизация на част от данните. Част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на услугите на Уебсайта, не биха могли сами по себе си да идентифицират Вас или Вашите близки директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от потребителите, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Всички незадължителни данни, които ни предоставяте в процеса на използване на нашите услуги или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването. Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване. 

Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или недобросъвестна употреба на лични данни и информация.

Ние не събираме лични данни, които:

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравословното състояние, сексуалния живот или до човешкия геном;
 • се предоставят от потребители, ненавършили 18-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват Уебсайта, услугите и съдържанието.

Данни, които събираме автоматично:

Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:

Информация за Вашето Устройство:

 • Ние събираме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес).

Информация за местоположение: 

 •  Когато използвате услугите на Уебсайта е възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение (гео-локация). Използваме най-различни средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.

Информация, която събираме при използване на услугите на Уебсайта:

 •  Информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, както и такива, към които препраща Уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на Уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта.

Бисквитки:

 •  Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, предпочитания) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта или преминавате от една страница към друга.

  С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на Потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение.

  Ние използваме следните видове бисквитки:

   

- Сесийни (Session cookies) – позволяват на Уебсайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в Уебсайта. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.

- Постоянни (Persistent cookies) - съхраняват се на устройството на Потребителя между сесиите на браузъра за период до 6 месеца, които позволяват предпочитанията или действията на Потребителя в целия Уебсайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за запаметяване предпочитанията на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.

- На първа страна (First Party cookies) - бисквитки на първа страна са тези бисквитки, които се съхраняват от Администратора на посещавания Уебсайт.

 •  Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия Уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.
 • Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването на бисквитките, като избере един от следните бутони при осъщестяване на първоначален достъп до Уебсайта: Приемам бисквитките/Отказвам бисквитките.
 • Потребителите винаги имат и опцията да предотвратят използването на бисквитки чрез промяна на опциите на своя браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

Cookie settings in Google Chrome

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Safari

 •  Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на Уебсайта.

5. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да Ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ при необходимост.

Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели: 

 За нормалното функциониране на всички услуги в Уебсайта, включително, но не само: за създаването на регистрация в Уебсайта, за изпращане на поръчки чрез Уебсайта, за осъществяване на комуникация с Администратора, за изпращане на рекламация, за заплащане на направените поръчки посредством достъпните методи за плащане; 

 • За да осигурим сигурно и надеждно използване на услугите и съдържанието чрез верификация на правата Ви за достъп до заявените от Вас услуги и ресурси;
 • Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на изпратени от Вас предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия Уебсайт;
 • Да Ви изпращаме новини, електронни бюлетини, оферти, интересна и полезна информация и други съобщения. Ако не желаете да получавате подобни съобщения от нас или от други партньорски фирми, следва да ни уведомите за това при регистрация, или алтернативно по всяко време чрез формата за отписване, достъпна тук.
 • Да Ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до промоции, конкурси, кампании, томболи, игри и други ресурси на нашия Уебсайт, както и инструкции, указания и друго полезно съдържание чрез получените данни за Вашите предпочитания;
 • Да Ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия Уебсайт;
 • За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги и ресурси в Уебсайта.
 • При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

6. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 •  ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
 •  въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 •  това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 •  има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 •  това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка и предоставяне на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност. 

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение. 

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни. 

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител

7. Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на следния email адрес: office@hyperion.bg

Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, на следния email адрес: office@hyperion.bg

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, на следния email адрес: office@hyperion.bg

В случай че част от информацията, която съхраняваме относно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, на следния email адрес: office@hyperion.bg

Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни на следния email адрес: office@hyperion.bg

Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@hyperion.bg. Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

В допълнение, Вие имате право да подадете жалба до компетентния орган в България -Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или онлайн тук.

8. Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на Уебсайта, и за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта. След изтичане на необходимия за постигане на гореописаните цели период, Вашите лични данни подлежат на анонимизиране и/или заличаване. 

В случай че желаете да заличите своя Профил в Уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне.

По изключение е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес,за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

9.Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. Рискове

Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните. 

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри и подлежи на анонимизиране и/или заличаване след изтичане на периода, нужен за постигане на горепосочените цели. Ние прилагаме подходящите технологични и организацинни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни. 

В случай че сме Ви предоставили код/парола за достъп до Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на тези код/парола. В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите тези код/парола на други лица. 

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

10. Данни за контакт

За допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на: 

 • адрес: Чардафон 7, ет. 5, ап. 10, Габрово 5300, България;
 • телефонен номер: 089 136 246;
 • email: office@hyperion.bg;
 • Форма за контакт: тук.

Настоящата Политика е в сила от 25.05.2018 г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).